Diensten Zakelijk

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Administratiekantoor V & L

Bloemenlaan 24

2292 DB WATERINGEN

Artikel 1:

Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Administratiekantoor V & L,
hierna te noemen opdrachtnemer en een opdrachtgever, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2: Offertes.

Door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen en de daarin aangegeven
prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst.

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan
van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid
voor hem kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Contractsduur; uitvoeringstermijn.

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen,
dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn
dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst.

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de
te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van
de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer
de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling
het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Geheimhouding.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld
of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7: Intellectuele eigendom.

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en
bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming
van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8: Opzegging.

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van
tenminste 14 dagen in acht te nemen.

Artikel 9: Ontbinding van de overeenkomst.

De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst
aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever
niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd
heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot
ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding
te vorderen.

Artikel 10: Gebreken; klachttermijnen.

1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk
binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

2. Indien een klacht gegrond is zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels
voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het
alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk
zijn binnen de grenzen van artikel 14 (Aansprakelijkheid).

3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 11: Honorarium.

1. Het honorarium zal worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en zal worden berekend volgens de gebruikelijke
tarie­ven van opdrachtnemer geldende voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij partijen een vast honorarium
of een afwijkend uurtarief zijn overeengekomen.

2. Kostenramingen en vaste honoraria zijn, tenzij anders is aangegeven, exclusief BTW en verschotten.

3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde bedragen periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 12: Betaling.

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de
door op­drachtnemer opgegeven rekening of door middel van wettig betaalmid­del ten kantore van opdrachtnemer.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in
verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever,
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 13: Incassokosten.

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de
opdrachtgever verschuldigd incassokosten berekend volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien
opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze
kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt
tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de
aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere
looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet
of grove schuld van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan opdrachtnemer
zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken)
mede zijn begrepen: stakingen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de
overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan
opdrachtnemer afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert
intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming
van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst
te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk
aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitge­voerde
c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16: Geschilbeslechting

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en
op- drachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam. Opdrachtnemer blijft echter
bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasse­lijke internationale verdrag bevoegde rechter.

2. Indien de opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie
personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen,
te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18: Wijziging van de voorwaarden

Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde
tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen
tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de op- drachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.